Curs. Com acompanyem la sexualitat d’adolescents i joves?

Curs. Com acompanyem la sexualitat d’adolescents i joves?

Tallers per a educadores

 Curs. Com acompanyem la sexualitat d’adolescents i joves?

En aquest curs repensarem l’educació sexual d’adolescents i joves des d’una perspectiva feminista. Facilitarem eines a les educadores, famílies o referents adultes per acompanyar la sexualitat. Ho farem a través de teoria i de dinàmiques pràctiques i participatives que generin debat i que permetin adquirir eines per millorar l’acompanyament de la sexualitat.

⋅ Objectius

1. Ampliar coneixements sobre la sexualitat des d’una mirada feminista per ser agents actius en l’educació sexual d’infants i joves.

2. Adquirir habilitats personals i socials necessàries per qüestionar i millorar l’acompanyament de la sexualitat.

3. Conèixer i saber aplicar eines i recursos per treballar la sexualitat en els diversos contextos educatius.

4. Desenvolupar i reflexionar sobre els continguts adquirits al llarg del curs per integrar els coneixements apresos

⋅ Continguts principals

SESSIÓ 1.

Introducció: la sexualitat i l’educació sexual

– La sexualitat: què entenem per sexualitat des d’una mirada interseccional i històrica, desmuntant la mirada estereotipada de les sexualitats, revisem la propia sexualitat.

– L’educació sexual: evolució del model d’educació sexual i anàlisi del model actual.

– La sexualitat en l’actualitat: anàlisi del context actual de la sexualitat i de l’impacte del model d’educació sexual en la realitat dels joves. 

SESSIÓ 2.

Cos i salut sexual

– Canvis en el cos durant la pubertat des d’una perspectiva diversa i no binària.

– Genitals: anatomia, desconeixement, mites i tabús.

– Fluids relacionats amb la sexualitat.

– Cicle menstrual.

– Salut sexual des de la vessant emocional, física i relacional, ITS, embarassos no desitjats i mètodes de prevenció.

SESSIÓ 3.

Relacions, referents juvenils i la reproducció de mites

– Desmuntant el coitocentrisme: pràctiques sexuals, jerarquies i diversitat eròtica.

– Sistema sexe/gènere/desig: impacte del sistema sexe-gènere en la vivència de la sexualitat; mites i estereotips.

– Referents: anàlisi de la pornografia i els diferents referents actuals de joves i adolescents en matèria de sexualitat, impacte dels referents en l’educació sexual, referents alternatius.

– Relacions: anàlisi de les dinàmiques relacionals negatives a l’adolescència i eines per a la seva prevenció i detecció, construcció de relacions saludables.

– Comunicació: estils de comunicació, desitjos i límits, tabús i dificultats.

SESSIÓ 4.

Rol de l’educadora

– Rol de l’educador/a: revisió de les pròpies creences i tabús, rol davant de les joves i adolescents.

– Eines i recursos per aplicar les diferents temàtiques treballades.

– El equips de treball: revisió dels equips de treball des d’una mirada interseccional, dinàmiques internes i espais de reflexió.

– Agents i recursos: identificació dels recursos pròxims per a l’acompanyament de la sexualitat, contacte i derivació.

– Tancament i valoració: revisió dels aprenentatges, valoració, propostes de nous espais de reflexió.

⋅ Metodologia

Treballarem a través de dinàmiques participatives i vivencials, que fomentin el debat i la reflexió tant individual com col·lectiva. Es facilitaran eines i continguts teòrics claus per abordar l’educació sexual sense caure en mites i prejudicis. Totes les sessions es complementaran amb lectures o altres recursos per seguir aprofundint en els diferents contingutst treballats. 

 ✏  Nombre de participants

Màxim 30 participants

🧙‍♀️ Talleristes

El taller serà dinamitzat per dues talleristes.

👉 A qui va adreçat?

Professionals del món de l’educació i/o referents de joves i adolescents en altres àmbits.

⏳  Durada

Quatre sessions de 4,5 hores cada una

👉 Preu

120€

(si tens alguna dificultat per assumir el cost del curs, posa’t en contacte amb nosaltres a inscripcions@mandragores.cat)

Com acompanyem el cicle menstrual?

Com acompanyem el cicle menstrual?

Tallers per a educadores i famílies

Com acompanyem el cicle menstrual?

En aquest taller revisarem la mirada amb la que acompanyem el cicle menstrual des d’una perspectiva feminista. Facilitarem eines a les educadores, famílies o referents adultes per conèixer amb més profunditat el cicle menstrual i saber com acompanyar-lo, desmuntant el tabú i els mites que existeixen al voltant. Ho farem a través de teoria i de dinàmiques pràctiques i participatives que generin debat i reflexió.

⋅ Objectius

1. Fer una anàlisi crítica de la visió que la nostra societat té del cicle menstrual.

2. Desmuntar mites, falses creences i tabús.

3. Revisar de quina manera la visió social del cicle menstrual ens influeix com a persones i com a educadores, mares i/o pares. 

4. Dotar d’eines i recursos per acompanyar el cicle menstrual i el coneixement del cos.

⋅ Continguts principals

– El cicle menstrual i les seves fases.

– Anatomia dels genitals interns i externs.

– Tabús i mites en relació al cicle menstrual.

– Mètodes de recollida de sagnat.

– Revisió de les pròpies vivències i creences.

– La mirada i el paper de les educadores, famílies i/o referents en l’acompanyament del cicle menstrual i el coneixement del cos.

⋅ Metodologia

Treballarem a través de dinàmiques participatives i vivencials, que fomentin el debat i la reflexió tant individual com col·lectiva. Es facilitaran eines i continguts teòrics claus per abordar el cicle menstrual sense caure en mites i prejudicis. 

✏  Nombre de participants

Aproximadament 30 joves/infants.

🧙‍♀️ Talleristes

El taller serà dinamitzat per dues talleristes.

👉 A qui va adreçat?

Educadores, famílies i/o referents de joves i infants en altres àmbits.

⏳  Durada

Una sessió de 2 hores.

  Com acompanyem la sexualitat?

  Com acompanyem la sexualitat?

  Tallers per a educadores i famílies

  Com acompanyem la sexualitat?

  En aquest taller repensarem l’educació sexual des d’una perspectiva feminista. Facilitarem eines a les educadores, famílies o referents adultes per acompanyar la sexualitat de joves i infants. Ho farem a través de teoria i de dinàmiques pràctiques i participatives que generin debat i que permetin reflexionar sobre mites i tabús al voltant de la sexualitat i sobre com podem abordar-los.

  ⋅ Objectius

  1. Fer una anàlisi crítica del model de sexualitat i de l’educació sexual en la societat actual.

  2. Desmuntar mites, creences i tabús al voltant de la sexualitat.

  3. Revisar de quina manera el model de sexualitat hegemònic ens influeix com a persones i com a educadores i/o mares i pares.

  4. Dotar d’eines i recursos per a l’educació sexual.

  5. Repensar en quin model de sexualitat volem educar en els nostres espais d’intervenció.

  ⋅ Continguts principals

  SESSIÓ 1

  – La sexualitat en la societat patriarcal

  – Concepte de sexualitat des d’una visió multidimensional

  – Revisió de les pròpies creences

  – Eines per desmuntar tabús i mites i repensar l’acompanyament en relació a:

  Orientació del desig i diversitat sexual

  Gènere i sexualitat

  Identitat i expressió de gènere, sexe i orientació sexual

  Anatomia dels genitals

  Masturbació

  SESSIÓ 2

  – Revisió de les pròpies creences

  – Eines per desmuntar tabús i mites i repensar l’acompanyament en relació a:

  Infeccions de transmissió sexual

  Límits i consentiment

  – Eines i recursos per l’acompanyament de la sexualitat

  – La mirada i el paper de les educadores, famílies i/o referents en l’acompanyament

   

  ⋅ Metodologia

  Treballarem a través de dinàmiques participatives i vivencials, que fomentin el debat i la reflexió tant individual com col·lectiva. Es facilitaran eines i continguts teòrics claus per abordar l’educació sexual sense caure en mites i prejudicis. 

  ✏  Nombre de participants

  Aproximadament 20 participants

  🧙‍♀️ Talleristes

  El taller serà dinamitzat per dues talleristes.

  👉 A qui va adreçat?

  Educadores, famílies i/o referents de joves i infants en altres àmbits.

  ⏳  Durada

  Dues sessions de 2 hores cada una